АПИС СОФИТА - инф. система на българското законодателство на английски език

АПИС СОФИТА - инф. система на българското законодателство на английски език
Апис – Софита

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   


I. СЪДЪРЖАНИЕ

Съвместният проект на “Апис” и “Софита” обединява досегашните опит и достижения на двете фирми, за да предложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им възможност за ползване на българските законови, а така също и международни правни актове на български и английски език – “АПИС-СОФИТА”.

В “АПИС-СОФИТА” информацията е структурирана в два основни раздела:

 • Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)
 • Международни правни актове (International Legal Acts)

Разделът “Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)” съдържа следните основни класификации:

 • Указател по материя
  • Държавно (Конституционно) право (State (Constitutional) Law)
  • Административно право (Administrative Law)
  • Съдебна система (Judicial System)
  • Образование, наука и култура (Education, Science and Culture)
  • Здравеопазване, екология (Health Care, Environment)
  • Финансово право (Financial Law)
  • Стопанско право (Economic Law)
  • Митнически режим (Customs Treatment)
  • Трудово и осигурително право (Labour and Social-Security Law)
  • Гражданско право (Civil Law)
 • Видове нормативни актове
  • Конституция (Constitution)
  • Кодекси (Codes)
  • Закони (Acts)
  • Правилници (Regulations)
  • Наредби (Ordinances)
  • Други актове (Miscellaneous)
 • Отменени актове

Информацията, предлагана на потребителите на системата, към настоящия момент обхваща:

 • текстовете на български и английски език на всички действащи български кодекси и закони (без изменителните и ратификационните) и на малка част от подзаконовите нормативни актове
 • международни правни актове - официалните версии на английски (над 1100 на брой) и български език (обнародваните в "Държавен вестник")


Продължава попълването на базата данни с преводи на новоприетите закони и официалните версии на английски език на международните правни актове.
 

Преведените текстове се актуализират, както следва:
 

 • Актуализациите на промените в английската версия по правило са достъпни за клиентите в 14-дневен срок след публикуването на измененията и допълненията на нормативните документи в "Държавен вестник", освен в случаите на значителни по обем промени.  
 • Новоприетите правни актове се превеждат в рамките на 20-дневен срок след обнародването им, освен в случаите на извънредно обемни нормативни актове (напр. кодекси), когато преводът на текста може да отнеме по-продължителен период от време.

II. ИСТОРИЯ

СОФИТА е първата частна специализирана преводаческа агенция в България. През 15-те години на своето съществуване СОФИТА успешно се справя с отговорността да осигури безупречен превод на многобройни конференции и форуми на високо равнище.

Фирмата е спечелила няколко договора на Европейския Съюз за извършване на писмен и устен превод по проекти на програма ФАР за нуждите на Агенция Митници, Българската Телекомуникационна Компания (БТК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и др. На СОФИТА бе поверен преводът на Въпросника на Европейската Комисия и отговорите на българското правителство във връзка с искането на страната ни да стане пълноправен член на Европейския съюз, на Заключителният акт, обобщаващ резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, както и превод на становището на Европейската Комисия относно искането за присъединяване на Република България към Общността.

СОФИТА е включена в списъка на Европейската Комисия като контрагент за преводи на български език.

АПИС е една от първите частни български фирми, специализирани в проектирането, разработването и поддържането на информационни системи с големи база-данни и предоставяне на информационни услуги.

Създадена през месец септември 1989 година, фирмата е претърпяла няколко преобразувания, започвайки с продажба на компютърен хардуер и развивайки се бързо в областта на високите технологии и системи за управление на бази-данни. АПИС започва да издава поредица от юридически сборници, както и други правни публикации. През 1993 година фирмата представя на българския пазар първата компютъризирана правно-информационна система.

Понастоящем потребители на АПИС са около 6500 фирми и организации, включително всички министерства, всички български банки, почти всички държавни агенции, повече от 80% от структурите на съдебната система и повече от 70% от структурите на местната власт. Общият брой на инсталираните продукти е повече от 16 300 с над 53 000 индивидуални потребители.

Освен постоянния си персонал (около 130 служители), АПИС ползва услугите на широк кръг експерти (над 100) - адвокати, филолози, специалисти в областта на високите технологии, финансови консултанти и др., които работят за фирмата като сътрудници или като служители на непълен работен ден. Повече от 73-ма души на територията на цялата страна извършват проучване на пазара, осъществяват продажби на продуктите на АПИС и обслужване на клиентите.

Апис Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат 


 
 Апис ПравоМодулът "АПИС ПРАВО" е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство. 

Съдържание на модула "АПИС ПРАВО":

 • пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното им състояние, заедно с измененията и допълненията им;
 • архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове;
 • пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото;
 • изцяло отменени нормативни актове;
 • решенията и определенията на Конституционния съд;
 • постановления, решения и определения по граждански и наказателни дела на Върховния съд на РБ;
 • практиката на Върховния административен съд, включително практиката по данъчнооблагателни актове;
 • практиката на Върховния касационен съд, публикувана на интернет сайта и в официалните бюлетини на съда, в сборници и други печатни издания;
 • решения и определения на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара;
 • практика на Европейския съд по правата на човека;
 • законопроекти с мотивите на вносителя, становищата на парламентарните комисии и стенограми от обсъжданията в пленарна зала;
 • подзаконови актове на министерства и други централни ведомства - писма и указания, необнародвани в "Държавен вестник";
 • нормативни актове на общинските съвети;
 • анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и правото.

Функционални възможности на модул „АПИС ПРАВО":

 • актуализиране на информационната база след всеки брой на "Държавен вестник" в деня на излизането му;
 • тематично структуриране на информацията;
 • система от препратки ("хипервръзки") между документите;
 • бърз преход между отделните части на отворения в момента акт посредством използване "съдържание" на документа;
 • възможност за преглед на съдържанието на даден акт преди всяко негово изменение посредством "история на документа";
 • сравняване на две редакции на даден нормативен акт с отбелязване на извършените в него изменения и допълнения;
 • преглед на обнародваните нормативни актове по избран брой на "Държавен вестник", въвеждане и текущо поддържане на годишните съдържания на "Държавен вестник" с препратки към съответните актове;
 • връщане към актуалните текстове на актовете към определена минала дата с "машина на времето";
 • текущо поддържане на текстовете на внесените за разглеждане в Народното събрание законопроекти с мотивите към тях, докладите на водещите комисии и стенограмите от обсъжданията в пленарна зала. Тази информация е особено полезна за правораздаващите органи при тълкуването на точния смисъл на разпоредбите и действителната воля на законодателя;
 • въвеждане и текущо поддържане на пълния обнародван текст на изменителните нормативни актове;
 • речник с "легални дефиниции" и посочване на актовете, които ги съдържат;
 • усъвършенствани функциите за търсене и извличане на информация - един общ диалогов прозорец, позволяващ търсене в подмножества от документи; универсално маскиране със символите "*" и "?", независимо от техния брой и позиция в текста; обогатяване на филтрирането на резултата от търсенето чрез въвеждане на нови методи за сортиране и др.;
 • търсене на документи, съдържащи определени от потребителя думи, части от думи или фрази;
 • търсене на документи, "близки" по съдържание на отворения в момента акт - степента на близост се определя по различни критерии, като основен е съвпадението на термините, описващи съдържанието на актовете;
 • "разширено търсене" с ползване на логически оператори, синоними, словоформи, разнообразни филтри, картотека на запазени заявки с възможност за редакция, средства за оформяне на резултата;
 • възможност цели актове или части от тях да бъдат прехвърляни в други програмни продукти или записвани на външен носител, в текстови файлове в RTF-, HTML- и PDF-формат;
 • преглед преди печат и отпечатване на отделни страници от нормативен акт или друг документ или на избрани от потребителя части от текста;
 • „приятелски" интерфейс - усъвършенстване на дизайна на менютата, функционалните бутони, прозорците и въвеждане на специфични икони за различните видове документи.

Интернет-версия на модул „АПИС ПРАВО"

Освен като самостоятелен модул от десктоп-приложението „АПИС" „АПИС ПРАВО" е достъпен и „он-лайн" в Интернет. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула „Апис Право" предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

Спецификация и технически изисквания
Операционна система, Платформа Windows Vista или по висока
Лиценз Лиценз за една година. Електронен ключ
Процесор 2 GHz или повече
Памет 2 GB или повече
Твърд диск 100 GB или повече
Размер върху диска 40 GB
Мрежа Local Network, Internet
Поддръжка http://apis.bg
Софтуер, който се използва за дистанционен достъп Ammmy Admin - http://ammyy.com
Доставка Безплатна доставка по E-mail на код. Безплатна инсталация чрез софтуер за отдалечен достъп.
 • Видяно: 5717
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : АПИС СОФИТА
 • Наличност : В наличност
 • 858,00 лв.
 • Без данък : 715,00 лв.

Възможни опции

Тагове: АПИС