МРЕАЛ - Автосервиз (склад, сервиз, продажби)

-10% МРЕАЛ - Автосервиз (склад, сервиз, продажби)
Програмата може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок.
Програмата е мрежова и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

М-РЕАЛ - СЕРВИЗ е разработена в два варианта:
I. СКЛАД СЪС СЕРВИЗ И ПРОДАЖБИ
II. СЕРВИЗ И ПРОДАЖБИ


При първия вариант начина на работа е следния:
Чрез модул заявка се пуска нужната ЗАЯВКА за регистриране на повредите по автомобила, необходимия труд и части за направата му. След това, чрез модул ПОКУПКИ се въвеждат всички закупени части, а чрез модул ПРОДАЖБА се изписват окончателно частите и труда от вече въведената ЗАЯВКА.

При втория вариант, се минава само през модулите ЗАЯВКА И ПРОДАЖБА. По този начин се  следят всички ремонти правени по коли, като труд и части. Има пълна картотека на автомобилите и тяхното обслужване, може да се следят всички разплащания с клиентите. Липсва само склада като наличност към даден момент, защото не вкарваме частите в него, а само ги изписваме, но за сервизи за леки автомобили това е по –удобния вариант.

Програмата предоставя и възможност за разпечатване на всички справки, придружаващите документи като фактури, складови разписки, номенклатури и т.н. За да се обхванат изцяло дейностите и движението във фирмата, трябва да се спазват следните правила:

Движението на всички материали и стоки между отделните звена трябва да бъде придружавано от документ /вътрешна стокова разписка или друг/. Всяко движение или операция да бъде регистрирано в компютърната система.

ДЕМО МРЕАЛ АВТОСЕРВИЗ - ТЕЖКОТОВАРНИ УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА

 

 

СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ

 

Модул Сервизни функции” - тези настройки са свързани с данни за фирмата, със задаването на пароли и нива на достъп, с архивирането на данни и разархивирането, с прехвърлянето в Нови години и в избор на текущи и с ред други настройки, за да работи системата добре.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

Модул Номенклатура - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

Номенклатура доставчици/клиенти

 • Идентифик.номер по ДДС се попълва за фирмите, които са регистрирани по ЗДДС.
  Лице за контакти - лицето получаващо фактурата.

Номенклатура видове складове

Видове стоки/материали

Забележка! Тук под стоки/материали да се разбира група стоки/материали.

Видове мерки

Видове разплащане

Видове валути

Номенклатура на типове документи

Отговорници на складове

Номенклатура на стоките или материалите

 • Номенклатура Материали - за да може да се ползват наготово артикулите и техните характеристики, се въвеждат във формата. Освен българското и чуждестранното наименование на артикула, се въвеждат и мярката, продажната, покупната и каталожната цени, сравнителният номер, номера на рафт и минималното количество.

 • Балансови сметки - въвеждат се номера на счетоводната сметка и нейното наименование.

 • Банки - въвеждат се идентификатор (уникално число) и наименование на банката.

 • Банкови сметки - въвеждат се кода на сметката, банката (трябва предварително да е въведена в номенклатура "Банки") и валутата.

 

СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ И СПРАВКИТЕ КЪМ НЕЯ

 

Модул Складова дейност – въвеждане на първичните документи, придружаващи покупките за даден склад, прехвърляне на материали и стоки от един склад в друг /или в магазин/. Прехвърлянето става по отчетни стойности.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


Покупки - екран за вход на материали виж

Данните за счетоводството се попълват автоматично със същите стойности. По подразбиране се подават сметките, по които се дебитира и кредитира. Тези данни може да се променят при необходимост от счетоводител.

При избор на артикул се попълват автоматично мярката, с която е бил записан в номенклатурата, както и единичната му цена. При необходимост тези данни може да се коригират.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуривиж по - голяма

 

Прехвърляне на материали и стоки от склада виж

Екран за прехвърляне на стоки или материали от едно място на друго. Задължително се посочват обекта източник и обеката приемник на стоката или материалите.
Характерна особеност тук е, че с изписването на стоката от един склад в друг става и автоматично заприхождаване в другия склад или магазин.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуривиж по - голяма 

 

Проформа фактура виж

Тази форма служи за въвеждане на продажбите, които са без данъчна фактура. По подразбиране се попълват мярката и единичната цена, с които артикулът е въведен в номенклатурата. При необходимост тези стойности може да се променят. Ако клиента ползва някаква отстъпка, тя се попълва в полето "ТО" и цената с отстъпка се изчислява автоматично. Стойността също се пресмята автоматично.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

виж по - голяма

 

Искане за материали виж

Искане за материал - оттук се изписват стоки от склад-ремонтен или другия склад. Задължителни полета са Дата, Час, Склад (откъдето става прехвърлянето), МОЛ, Тип документ (поредният номер документ се попълва автоматично за даденият тип документ), обект (за който се изписват частите). Попълва се и номерът на заявка, по която се изписват частите (ако има такава).

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

виж по - голяма

 

ПРОДАЖБИ ПО КЛИЕНТИ И СПРАВКИТЕ С ТЯХ

 

Модул Продажби по клиенти – в този модул се реализират продажбите на стоки и материали от склада /или магазина/ и се извършват разплащанията с клиентите и доставчиците. В този модул са включени и необходимите справки, с които да се следят както разплащанията с клиентите и доставчиците, така и сроковете на закъснение.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

При продажба, ако стойността на сделката не се отрази в момента като платена, се задава Дата просрочие. При постъпване на суми по определени документи /фактури/, се влиза във форма Длъжници. Избора на документа можете да определите чрез филтрации по клиент, по дата, по период.
Запълват се данните от документа първоизточник /Клиент, тип документ, номер документ, дата на документа и обща сума на задължението, вид валута на възникване на задължението/.
В грида се попълват датата, сумата на новопостъпилото разплащане, както и курса на валутата, вида на плащането.

Продажби виж 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

виж по - голяма


Справка “Длъжници”

Справката за неразплатени клиенти дава възможност във всеки един момент да се се следят всички  задълженията на клиентите. Задава се към коя дата ще е справката, по подразбиране е текущата. Задава се Валута на задължението/ по подразбиране са всички валути/. Задава се конкретен клиент или всички по подразбиране. Справката дава информация за задълженията на всички клиенти към определена дата, техните разплащания и остатъци.

Справка за изплатени пари от длъжници клиенти

Тази справка ни дава информация за последващите плащания на задълженията на клиентите. Така разпечатвайки я за определен ден + плащанията за деня трябва да засича напълно касата. 
Обяснение: В края на деня парите получени в брой по документи/справка за деня/ + парите получени за деня, но чрез меню задължения /справка за изплатени пари по задължения/ трябва да ни дава наличността на касата в склада.


Справка Задължения

Направена на същия прицип. Датата на просрочие, ако има такава се въвежда при обработване на документа за доставка. При допълнително разплащане с доставчика се попълва подобна форма както при Длъжници от меню Продажба, само че се нарича Задължения. Справката за задълженията към доставчиците се намира в същото меню и се нарича “Справка задължения доставчици”

Справка за изплатени пари на доставчици

Ако се разплащаме с доставчици, чрез пари в брой от касата в склада, тази справка ще ни служи за засичане.

 

СПРАВКИ

 

Модул “Справки” - справки за налични количества, продажби и пр. Някои от справките за продажби са разделени на две групи – за МОЛ (продажби, които не са по ДДС), и за счетоводител (продажби по ДДС). Модул справки е разделен на две места - веднъж в меню “Складова дейност” и следи само количествените промени, движение на стоки, наличности и т.н. и втори път в меню “Справки” където се следят всички стоки по количества и стойност. Това е направено с цел, ако на дадено лице не желаем да даваме права до стойностните измерения на склада, а само до количествените.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

Справка за Шаси и Регистрационен номер - Справката дава информация за заявките за ремонти 
за даден период по регистрационен № или № шаси и клиент.

Справки за Наличностни количества
Справката дава информация за наличностите в  определен склад.

&

Спецификация и технически изисквания
Операционна система, Платформа Windows XP или по висока
Процесор Pentium 3 или по-висок
Памет 128 MB или повече
Размер върху диска ~ 50 MB
Инсталация Безплатна - с дистанционен достъп
Софтуер, който се използва за дистанционен достъп Ammmy Admin - http://ammyy.com
Доставка Безплатна доставка по E-mail на код. Безплатна инсталация чрез софтуер за отдалечен достъп.
 • Видяно: 7438
 • Производител : МСОФТ 2016 ЕООД
 • Код на продукта : spmreala
 • Наличност : В наличност
 • 500,00 лв.
 • 450,00 лв.
 • Без данък : 450,00 лв.

Възможни опции